Prijava

V skladu s Protokolom izvajanja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike, št. PA-9/2024 z dne 4.3.2024, mora prijavitelj udeležencu zagotoviti ustrezno programsko oziroma tehnično opremo, ki omogoča interaktivno oziroma aktivno sodelovanje posameznega udeleženca v okviru usposabljanja ter preverjanje njegove prisotnosti s strani Inštituta RS za socialno varstvo. Ves čas mora imeti vključeno kamero. Mikrofon se tekom izvedbe programa s strani predavateljev izključi, vključi se v primeru zahteve ali potrebe po aktivnem sodelovanju (vprašanja, predlogi, idr.).

Povezavo za Zoom bodo udeleženci prejeli najkasneje 2 dni pred usposabljanjem.

Vsak udeleženec mora biti prijavljen s svojim elektronskim naslovom!

Organizacija

Udeleženec

Z oddajo prijave:

  • potrjujemo, da smo seznanjeni in soglašamo s pogoji in načinom usposabljanja ter izvedbe preizkusa usposobljenosti, določenimi v Protokolu izvajanja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike št. PA-9/2024 z dne 4.3.2024, objavljenem na spletni strani Inštituta RS za socialno varstvo;

  • potrjujemo, da bomo udeležencu/-em zagotovili ustrezno programsko in tehnično opremo ter podporo za aktivno sodelovanje udeleženca/-ev v okviru usposabljanja;

  • dovoljujemo, da podatke, navedene v prijavi, Inštitut RS za socialno varstvo lahko preveri pri upravljavcih javnih evidenc podatkov oziroma pri pristojnih institucijah;

  • izjavljamo, da so podatki resnični, točni in popolni in da zanje prevzemamo materialno in kazensko odgovornost.

Opozorilo

Če boste prijavo pustili odprto več kot dve uri, se bodo vneseni podatki izgubili. V takšnem primeru morate ponovno vnesti vse podatke.

Logo

Inštitut RS za socialno varstvo

Tržaška 2, 1000 Ljubljana

+386 1 2000 250

+386 1 2000 260

irssv@siol.net

osebna.asistenca@irssv.si