Prijava

V skladu s Protokolom izvajanja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike, št. PA-7/2023 z dne 24. 4. 2023, mora prijavitelj udeležencu zagotoviti ustrezno programsko oziroma tehnično opremo, ki omogoča interaktivno oziroma aktivno sodelovanje posameznega udeleženca v okviru usposabljanja ter preverjanje njegove prisotnosti s strani inštituta. Ves čas mora imeti vključeno kamero. Mikrofon se tekom izvedbe programa s strani predavateljev izključi, vključi se v primeru zahteve ali potrebe po aktivnem sodelovanju (vprašanja, predlogi, idr.)

Povezavo za Zoom bodo udeleženci prejeli najkasneje 2 dni pred usposabljanjem.

Vsak udeleženec mora biti prijavljen s svojim elektronskim naslovom!

Organizacija

Udeleženec

Z oddajo prijave:

  • potrjujemo, da smo seznanjeni in soglašamo s pogoji in načinom usposabljanja ter izvedbe preizkusa usposobljenosti, določenimi v Protokolu izvajanja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike št. PA-7/2023 z dne 24. 4. 2023, objavljenem na spletni strani Inštituta RS za socialno varstvo;

  • potrjujemo, da bomo udeležencu/-em zagotovil ustrezno programsko in tehnično opremo ter podporo za aktivno sodelovanje udeleženca/-ev v okviru usposabljanja;

  • izjavljamo, da prijavljeni udeleženec/-ci še niso uspešno opravili osnovnega usposabljanja oziroma se v tem koledarskem letu še niso udeležili dodatnega usposabljanja;

  • dovoljujemo, da podatke, navedene v prijavi, inštitut lahko preveri pri upravljavcih javnih evidenc podatkov oziroma pri pristojnih institucijah;

  • izjavljamo, da so podatki resnični, točni in popolni in da zanje prevzemamo materialno in kazensko odgovornost.