Prijava

V skladu s Protokolom izvajanja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike, št. PA-12/2022 z dne 30. 9. 2022 mora udeleženec usposabljanja razpolagati z ustrezno programsko oziroma tehnično opremo, ki omogoča interaktivno oziroma aktivno sodelovanje posameznega udeleženca v okviru usposabljanja ter preverjanje njegove prisotnosti s strani inštituta. Ves čas mora imeti vključeno kamero. Mikrofon se tekom izvedbe programa s strani predavateljev izključi, vključi se v primeru zahteve ali potrebe po aktivnem sodelovanju (vprašanja, predlogi, idr.)

Povezavo za Zoom boste prejeli najkasneje 2 dni pred usposabljanjem.

Osebni podatki

Kontaktni podatki

Z oddajo prijave:

  • potrjujem, da sem seznanjen in soglašam s pogoji in načinom usposabljanja ter izvedbe preizkusa usposobljenosti, opredeljenimi v Protokolu izvajanja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike št. PA-12/2022 z dne 30. 9. 2022, objavljen na spletni strani Inštituta RS za socialno varstvo;

  • dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidence usposabljanj, preizkusov usposobljenosti, izdanih potrdil usposabljanj, obdelavo podatkov za analitične potrebe Inštituta RS za socialno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo oziroma predpisi o varstvu osebnih podatkov in v skladu s protokolom iz prejšnje alineje.

  • izjavljam, da so podatki resnični, točni in popolni in da zanje materialno in kazensko odgovarjam;

  • potrjujem, da vsa komunikacija v zvezi z usposabljanjem poteka po e-pošti na elektronski naslov udeleženca, ki je naveden v tej prijavi.